(در موسسه)واحد کار فنی - نیروی هوا و باد

واحد کار فنی   ( نیروی هوا و باد )

  ( پرواز )

هدف: شکل اجسام نه تنها تعیین می کند که آیا جسم می تواند پرواز کند یابه زمین بیفتد،بلکه شکل آن ،مدل یا الگوی پرواز را نیز تعیین میکند.

وسایل مورد نیاز:  دو برگ کاغذ A4

روش کار: مربی دو کاغذ A4 را به کودکان نشان می دهد و با پرسیدن سوالاتی توجه آن ها را به آزمایش که در واقع یک بازی جالب است جلب می نماید." این ها چه هستند؟ " به نظر شما به یک اندازه و از یک جنس هستند؟ "

سپس با مچاله کردن یکی از آن ها به صورتی که به شکل یک گلوله شود با پرسیدن سوال " به نظر شما اگر هر دو را از یک ارتفاع رها کنیم کدامیک زودتر به زمین می رسد ،قدرت پیش بینی و نیز علت آن را برآورد می کند .مربی آگاه پیش بینی کودک را بیش از حد پر رنگ نمی کند تا کودک با آرامش و بدون ترس از اشتباه بودن پیش بینی اش نظر خود را ابراز کند.

پس با آوردن یکی از بچه ها و انجام آزمایش توسط او ،بچه ها درستی یا نادرستی حدسشان را مشاهده می نمایند.مربی از کودکان در مورد مشاهده آن که البته همگی نیز می توانند آن را انجام دهند سوالاتی می پرسد.

گلوله کاغذ سریع تر به زمین رسید یا صفحه ی کاغذ؟     

به نظر شما چه صفحه ی کاغذی دیرتربه زمین رسید؟

صفحه ی کاغذ شما را به یاد چه می اندازد؟       

چطور می توان سرعت کاغذ در رسیدن به زمین را افزایش داد؟

این آزمایش در ظاهر بسیار ساده می باشداما مربی به طور غیر مستقیم به کودکان نشان می دهد با این که جنس وجرم هردو کاغذ یکی است اما با تغییر شکل آن می توان سرعت  حرکت آن در هوا را تغییر داد.هوااز سرعت حرکت اشیاء به خصوص اشیاء پهن ، می کاهد.

با پرسیدن سوالات بالاتوجه بچه ها هر چه بیشتر به آزمایش جلب شده و نیز برای یافتن پاسخ ها به فکر فرو می روند .

در انجام این آزمایش مربی از محور مشاهده ، مشارکت وتشکیک استفاده نموده است. در نهایت این کودک است که متوجه می شود برای رسیدن به نتیجه باید آزمایش کرد تا به جواب رسید . او با کسب مهارتهای جدید مثل رها کردن هم زمان دو کاغذ قدرت تعادل و تمرکز خود را نیز تقویت نموده و با ابرازنظر خود درجمع اولین گامهای زندگی اجتماعی خودرا نیز بر می دارد .

پس از انجام این آزمایش در جلسات بعدی می توان کار دستی و بازی های مربوط را نیز انجام داد . ساخت موشک یا هواپیما بصورت اوریگامی ( کاغذ و تا ) مهارتهای کودک را افزایش داده و علاوه بر این در می یابد برای بازی همیشه خرید اسباب بازی لازم نیست و می تواندخوددست به کار شد ه و وسیله ای ساده برای بازی بسازد .سپس مربی کودکان را به حیاط برده وبا کشیدن خط و ایستادن کودکان پشت آن مسابقه ای ترتیب می دهد تا مشخص شود چه کسی بیشترین برد پرتاب را دارد . با این بازی بچه ها اوقات بسیار خوشی را گزرانده وبا مفاهیمی چون رعایت حق تقدم ، مقررات بازی های گروهی و حفظ نظم نیز آشنا می شوند .

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید