اشاره....

خلاقیت هم گاهی دلش میگیرد ، از .......

وقتی پای کودکا ن شیرین و فرشته خو در میان باشد وقتی فطرت امر تنها ایجاد نشاط و خلاقیت باشد هیچ ریسمان زمان و مکانی نمیتواند پیوند میان ما و کودکان این منطقه را قطع کند. کاش گاهی فقط چند لحظه ای در خیال رنگین کودکی هایمان نفس میکشیدیم تا همه چیز را دوباره به یاد بیاوریم، خودمان را مغز متفکر میدانیم و خدایی میکنیم برای این و آن و ادعا میکنیم بر مسند شعور اجتماعی پیش تازیم.

کاش من و شما صداقت و بی تکلف بودن را از دریچه کودکی میدیدیم نه سادگی را،سادگی ،احساسی است که بهایی پوچ میدهد به دسیسه ها.

خداوندا....کاش تعداد این کاش هایی که میگویم،کمی،کمتر بود.

چشمان نگران این بچه ها دلم را دوباره آشوب میکند،کاش .... کودکان سرزمینم جایی با خیالی امن تر، مردها و زنان آینده میشدند.کاش در این همه سیاهی زندگی نمیکردیم.....

 

/ 0 نظر / 35 بازدید