(در موسسه)خانواده پتروشیمی

دی ماه 1391 موسسه خلاقیت میزبان خبرنگاران ماهنامه خانواده پتروشیمی ، ضمیمه مجله پیام پتروشیمی بود. خانمها خرسند و مجوزی دبیران تحریریه مجله خانواده پتروشیمی در یک شب بارانی از موسسه خلاقیت دیدن کردند و صمیمانه با مدیریت و کادر موسسه برای معرفی ماهیت کاری  و انتقال مشکلات و موانع کاری به گفتگو نشستند.

ماحصل این دیدار مثبت انعکاس فعالیتهای موسسه،شناساندن بیشتر حجم کاری با معرفی منطقه در شماره هجدهم ، دی ماه 1391 و همچنین گشودن بستری مناسب برای ادامه فعالیتهای مسوولین موسسه با یک رسانه شناخته شده جهت انتقال بیش از پیش اخبار و اطلاعات کاری و زندگی خانواده های این منطقه می باشد.

 

/ 0 نظر / 14 بازدید